tel: 0904 562 539

Návrh na vykonanie exekúcie

Exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného, alebo návrh toho, kto preukáže, že na neho prešlo právo z rozhodnutia, a to vtedy, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie.

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva. Návrh na vykonanie exekúcie je potrebné doručiť na exekútorský úrad dvojmo a musí obsahovať potrebné prílohy, a to exekučný titul s potvrdením o vykonateľnosti 2x (originál alebo úradne overenú fotokópiu), plnomocenstvo pre právneho zástupcu 2x (v prípade, že oprávnený je právne zastúpený), súdny poplatok za vydanie poverenia v podobe kolku v hodnote 16,50 EUR (pokiaľ oprávnený nie je oslobodený od súdneho poplatku). Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyznačuje na notárskej zápisnici.

Ak má oprávnený k dispozícii dátum narodenia povinného a rodné číslo, je potrebné ich v návrhu uviesť. Taktiež oprávnený môže v návrhu uviesť majetok povinného, ak má o ňom vedomosť.

.

Na požiadanie spíšeme návrh oprávneného na vykonanie exekúcie do zápisnice, resp. oprávnený si môže vzor návrhu na vykonanie exekúcie stiahnuť priamo na našej stránke.